Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Historie en Landschap van de Dijkpolder, de Commandeurspolder en de Duifpolder

20 februari 2012. Op maandag 20 februari zag het onderzoeksrapport Historie en landschap van de Dijkpolder, de Commandeurspolder en de Duifpolder het licht. De publicatie werd op die ochtend op een boerderij aan de Weverskade aangeboden aan de wethouder Cultuur en Monumenten van Maassluis G. van der Wees, aan de wethouder Ruimtelijke Ordening van Midden-Delfland H. Horlings en aan F. Buijsrogge, general manager Lely Vastgoed in Maassluis. Dit boekje en ook de vorige edities zijn te downloaden als PDF bestand.

Deze drie polders zijn in dit boekje gebundeld, omdat zij aanvankelijk één ontginningseenheid vormden en door hun ontstaans- en bewoningsgeschiedenis een landschappelijke en cultuurhistorische eenheid vormen. Zij beslaan een omvangrijk gebied, gelegen tussen de oude Maasdijk in Maassluis tot aan de Vlaardingsevaart, met een totale lengte van ruim 6 kilometer.

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk heeft bij de totstandkoming van de Gebiedvisie Midden-Delfland 2025 beloofd alle polders van Midden-Delfland cultuurhistorisch in kaart te brengen. Zij is daarmee intussen halverwege.

Met het oog op de waardevolle lintbebouwing van de Weverskade en de actuele ontwikkelingen in de aangrenzende Dijkpolder heeft Midden-Delfland is Mensenwerk dit vierde deel van het onderzoek aangeboden aan een grotendeels Maassluise delegatie. De officiële handeling vond tijdens een besloten bijeenkomst plaats op maandag 20 februari om 10.30 uur in de boenhoek van de boerderij Weverskade 86.

De Dijkpolder met koeien in de wei
De Dijkpolder met koeien in de wei.

Toelichting

Het aaneengesloten poldergebied van Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder wordt in het noorden begrensd door de Westgaag (Spartelvaart) en Oostgaag (tot Schipluiden), in het oosten door de Vlaardingervaart, in het zuiden door de Noordvliet en in het westen door de Maasdijk. Aanvankelijk vormde het gebied één ontginningseenheid. De kavels strekten zich uit van de Maasdijk tot aan de Vlaardingervaart. Nog altijd is waar te nemen dat meerdere perceelsloten doorlopen in de drie polders. In de zestiende eeuw zijn er nog grondbezitters die in de drie polders percelen grond hebben die in elkaars verlengde liggen. De Duitse Orde was zo'n grondeigenaar, evenals de rijke Maaslandse boerenfamilie Thuen ('t Hoen). De Zuidgaag en de Middelwatering doorsnijden de oorspronkelijke ontginningseenheid.

Middelwatering scheidt de Commandeurspolder en Duifpolder
Middelwatering scheidt de Commandeurspolder en Duifpolder

Het boekje bevat een beschrijving van de geologische, archeologische, waterstaatkundige en historisch-bestuurlijke situatie; het geeft inzicht in de bewoningsgeschiedenis, de monumentale waarden van woningen, boerderijen, bruggen en andere bebouwing, zoals oude tuinderskassen, en sluit af met een overzicht van de topclusters in het gehele gebied. Het boekje bevat opnieuw acht kaartjes, die de beschrijvingen duidelijk samenvatten, en een groot aantal foto´s.

Met dit boekje is het vierde deel verschenen van een serie die voor alle polders van heel Midden-Delfland in uitvoering is. De eerste boekje omvatte de Klaas Engelbrechtspolder, het tweede de Harnaschpolder, Woudse Polder en de Groeneveldse Polder en het derde boekje bundelde de Holierhoekse en Zouteveense Polder en de Noord-Kethelpolder. Ze zijn alle vier op de site van de stichting te downloaden: www.middendelflandismensenwerk.nl. In de loop van het komende jaar zullen opnieuw enkele polders volgen. In samenwerking met de stichting Groen Goud is voor dit project meerjarige ondersteuning verkregen van de gemeente Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie.

Het kantoorgebouw van Lely aan de Weverskade
Het kantoorgebouw van Lely aan de Weverskade.

De stichting Midden-Delfland is Mensenwerk is 12 jaar geleden opgericht, uit zorg voor het cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed in het gebied en was daarbij geïnspireerd door het Belvederebeleid van de toenmalige staatsecretaris voor Cultuur, Rick van der Ploeg. Het is mede daarom, dat zij sinds haar oprichting de Belvedere-slogan 'Behoud door ontwikkeling' in het vaandel heeft staan.

Waardevolle ensembles in Dijkpolder, Commandeurspolder en Duifpolder

 1. Boerderijcluster langs het water van de Oostgaag.
 2. Duifpolderkade, boerderijen deels als een lint liggend op een kreekrug, met archeologische vindplaatsen (boerderijen die in de veertiende eeuw verlaten zijn), het Duifpoldergemaal en de natuur op de boezemlandjes lang de Vlaardingervaart. Wandelpad als onderdeel van het LAW-netwerk.
 3. Maaslandse Dam, de Gaag en trambaan (nu fietspad). Karakteristieke lintbebouwing (voormalig tuinbouwgebied) langs het water de Oostgaag.
 4. Duifpolder met wijds uitzicht over de door de polder slingerende kreekruggen.
 5. Kwakelweg. Reeks ophaalbruggen over de Middelwatering en karakteristieke agrarische lintbebouwing aan beide zijden van de Middelwatering van verschillende ouderdom, vindplaatsen IJzertijdbewoning.
 6. Commandeurskade en Molenweg. Slingerende autoweg en smal fietspad langs de Zuidgaag met historische bebouwing en fraaie uitzichten over Dijkpolder en Commandeurspolder, molens en ‘Lobberdorp’.
 7. Doelpad. Kerkenpad van de Duifpolder en Kwakelweg naar Maasland door de Commandeurspolder met fraaie zichtlijnen door de polder, relict eendenkooi, IJzertijdbewoning.
 8. Westgaag. Karakteristieke lintbebouwing en bruggen, kulk naar Huis de Hoeve, voormalige kasteelwerf en buitenplaats.
 9. Dijkpolderpad. Zigzaggend kerkenpad van de Westgaag naar Maasland met zichtlijnen door de Dijkpolder.
 10. Huis te Velde (nu Hoefwoning). Kleine bewoningscluster in de Dijkpolder liggend nabij het Dijkpolderpad, voormalige kasteelwerf met oorspronkelijk een lange laan naar de Molenweg (nu een laan naar Parallelweg langs de A20), schans in Spaanse tijd.
 11. Trekkade. Langgerekt pad herinnert aan de trekschuitveerdienst met twee karakteristieke bruggen (lage leuning aan waterzijde). Fenomenaal uitzicht over de Vlietlanden, de Commandeurspolder en de Duifpolder.
 12. Weverskade. Gelegen onderaan de Maasdijk met naastliggend boezemwater; monumentale en karakteristieke lintbebouwing.
 13. Kluiskade. Fietspad met monumentale en karakteristieke bebouwing, boezemland.

Historie en landschap - Waardevolle ensembles en structuren - © Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk
Historie en landschap - Waardevolle ensembles en structuren - © Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk

Bron: Persbericht Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk 17 februari 2012

04 april 2024